Số hiệu:
11/KH-UBND
Ngày ký:
28/04/2017
Trích yếu:
Sẵn sàng huy động lực lượng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ ngày lễ 30/4 và 01/5; Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/2017.
Cơ quan ban hành:
UBND Xã Thạch Môn

  Văn bản mới

 • 739/QĐ-UBND
  Ban hành danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh
 • 41/UBND-VP
  V/v cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ về ISO hành chính
 • 66/TTr -UBND
  Đề nghị khen thưởng điển hình tiên tiến nhân dịp sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 02-NQ/ThU của BCH Đảng bộ thành phố
 • 55/GM-UBND
  Ủy ban nhân dân xã Thạch Môn tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất sản lượng các loại cây trồng vụ Xuân năm 2017.
 • 64/TTr-UBND
  Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp kênh Bờ Đập đi Ruộng Cồn xã Thạch Môn
 • 54/GM-UBND
  Ủy ban nhân dân xã Thạch Môn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn năm 2016; Triển khai nhiệm vụ năm 2017
 • 20/BC-CAX
  V/v xác minh thông tin công dân trên địa bàn xã Thạch Môn
 • 33/UBND
  Xin hỗ trợ nguồn vốn thanh toán khối lượng thực hiện công trình: Đường giao thông trục chính vùng Đồng Màu xã Thạch Môn
 • 32/UBND-VP
  V/v xin thay đổi thành phần dự họp
 • 58/TTr-UBND
  V/v đề nghị trợ cấp cho đối tượng người khuyết tật