Thông tin liên hệ

UBND Xã Thạch Môn - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, đường Đồng Môn, xã Thạch Môn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393 883 191

Địa chỉ thư điện tử: xathachmon.tpht@hatinh.gov.vn

THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO TRONG CƠ QUAN VÀ LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TTHọ tênChức danhĐTThư điện tử
1 Trần Hồng Cẩm BT Đảng uỷ 0912922293 camth.xtm@hatinh.gov.vn
2 Trương Khánh Thanh CT. HĐND 0989137914 thanhtk.xtm@hatinh.gov.vn
3 Phạm Phú Quốc PCT.HĐND 0947197538 quocpp.xtm@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Tuấn Anh CT.UBND 0918410590 anhnt.xtm@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Văn Đông PCTUBND 0947926197 dongnv.xtm@hatinh.gov.vn
6 Đặng Văn Luân CTUBMTTQ 0915675688 luandv.xtm@hatinh.gov.vn
7 Nguyễn Tiến Đức CT.Hội CCB 0985736454 ducnt.xtm@hatinh.gov.vn
8 Nguyễn Hoa Phượng CT.Hội PN 0947274932  
9 Trần Văn Đảm CTHND 0915979176 damtv.xtm@hatinh.gov.vn
10 Trần Thị Cúc Bí thư ĐTN 0911086989 cuctt.xtm@hatinh.gov.vn
11 Nguyễn Tiến Đường Địa chính - Xây dựng 0916902827 duongnt.xtm@hatinh.gov.vn
12 Phan Thị Như Ngọc Địa chính – Môi trường 0904626782 ngocptn.xtm@hatinh.gov.vn
13 Nguyễn Sơn Tùng VHTT-TT 0942256333 tungns.xtm@hatinh.gov.vn
14 Nguyễn Thị Chín Văn hóa chính sách 0987545787 chinhnt.xtm@hatinh.gov.vn
15 Trần Hữu Khoa Tư pháp - Hộ tịch 0915936685 khoath.xtm@hatinh.gov.vn
16 Võ Thị Trường Kế toán 0916902822 truongvt.xtm@hatinh.gov.vn
17 Nguyễn Thị Lam Văn phòng TK-NV 0919662858 lamnt.xtm@hatinh.gov.vn
18 Bùi Thị Thùy Dương Văn phòng - Nội vụ 0916273386 thuyduongbt.xtm@hatinh.gov.vn
19 Trương Văn Hòa Thôn trưởng Thanh Tiến 01665905807  
20 Trần Đức Châu Thôn trưởng Trung Tiến 0942339503  
21 Nguyễn Văn Khoan Thôn trưởng Quyết Tiến 0948188070  
22 Phạm Đức Khánh Thôn trưởng Tiền Tiến 0915977241