Tuyên truyền 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

06/07/2018 10:28:36

Thực hiện hướng dẫn số 52-HD/BTGTU, ngày 02/5/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

(Tài liệu đính kèm.)

Liên kết website