KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh

12/10/2017 04:56:43

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh; UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017 trên địa bàn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đảm bảo tổ chức thực hiện Ngày pháp luật theo đúng quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản có liên quan.

- Phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trên địa bàn thành phố.

- Ngày Pháp luật phải được tổ chức sâu rộng từ thành phố đến cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, của thành phố và đơn vị, địa phương.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2017

“Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

  1. 1.     Nội dung thực hiện:

Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật cần tập trung vào các nội dung cụ thể sau:

1.1. Về công tác hoàn thiện thể chế: Rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, tín dụng..; các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

 

1.2. Về công tác tổ chức thi hành pháp luật:

- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới ban hành; tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ của công dân và biện pháp bảo đảm thực hiện; pháp luật về đất đai, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới lãnh thổ; phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh,bảo vệ quyền tài sản, sở hữu trí tuệ; các điều ước, thỏa thuận quốc tế nhất là các thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp mà Việt Nam là thành viên.

- Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; triển khai xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm và cần định hướng xã hội.

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật và lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu pháp luật.

2. Hình thức

Lựa chọn hình thức thực hiện Ngày pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó chú trọng các hình thức: Tổ chức hội nghị triển khai Ngày Pháp luật; Hội nghị tập huấn, Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; thông qua phiên tòa xét xử lưu động; ứng dụng công nghệ thông tin; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Treo các khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục đường chính, khu dân cư; lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

  1. 3.     Thời gian

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tâp trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2017; cao điểm từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

1.1. Phòng Tư pháp:

- Tham mưu UBND thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Tổ chức hội nghị tập huấn về thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật. Thời gian dự kiến từ 05-10/10/2017.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn thành phố

     1.2. Phòng Tài chính – Kế hoạch

- Phối hợp phòng Tư pháp tuyên truyền các văn bản, chính sách của Trung ương, tỉnh và thành phố về hỗ trợ các Hợp tác xã, Tổ hợp tác mới thành lập

- Chủ trì, phối hợp Hội doanh nghiệp thành phố và các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)

Thời gian thực hiện: Tập trung trong tuần lễ từ ngày 07-13/10/2017

1.3. Phòng Văn hóa Thông tin: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã tuyên truyền về Ngày Pháp luật trên hệ thống panô, áp phích.

1.4. Đài Truyền Thanh truyền hình thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố:Xây dựng phóng sự, tin bài tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa và phản ánh các hoạt động của Ngày Pháp luật.

1.5. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố: tích cực vận động thành viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật; tham gia xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

1.6. UBND các phường, xã: Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức các hoạt động tuyên truyền và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật.

2. Chế độ báo cáo:

-         Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật về UBND thành phố (qua phòng Tư pháp) trước ngày 12/11/2017.

-         Phòng Tư pháp tổng hợp kết quả thực hiện Ngày Pháp luật trên đia bàn báo cáo UBND thành phố và Sở Tư pháp trước ngày 20/11/2017.

3. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật, kinh phí hoạt động thường xuyên 2017 của các cơ quan, đơn vị và huy động các nguồn từ xã hội hóa.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND thành phố (qua phòng Tư pháp) để phối hợp giải quyết./.

Liên kết website