HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUÝ II/2017

12/10/2017 04:14:46

Ngày 24/4/2017, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố ban hành Công văn về việc hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố, UBND các phường, xã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2017.

(Tài liệu đính kèm.)

Liên kết website